PROJEKT UE – FEnIKS

Projekt pn. Rozszerzenie funkcjonalności Opery Nova poprzez rozbudowę o IV krąg, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Nr umowy o dofinansowanie: FENX.07.01-IP.04-0020/23-00

Beneficjent: Opera Nova w Bydgoszczy

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Opery Nova o IV krąg, a tym samym znaczna poprawa jakości wydarzeń kulturalnych oraz zrealizowanie nowej oferty, dotychczas nieprezentowanej z uwagi na braki w infrastrukturze.

Zakres projektu

Rozbudowa Opery Nova ma na celu uzupełnienie i poszerzenie funkcji budynku głównego Opery. W ramach projektu wybudowany zostanie IV krąg Opery, który będzie zawierał:

a. salę wielofunkcyjną - na 485 osób, w zależności od potrzeb będzie ona mogła pełnić funkcję sali koncertowej, teatralnej lub prób,

b. przestrzeń wielofunkcyjną wystawienniczą i do innych działań artystycznych,

c. salę kinową na 205 osób,

d. powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej, zapleczowej i technicznej.

W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia:

a. Wyposażenie obiektu w meble i trybuny:

 • fotele i trybuny składane,
 • technologia gastronomii,
 • ruchome bufety, stoliki, lada,
 • bary mobilne.

b. Systemy multimedialne oraz specjalistyczne do realizacji przedstawień:

 • elektroakustyka
 • mechanika sceny,
 • oświetlenie sceniczne i systemy audio-video,
 • kinotechnika,
 • wyświetlacze zewnętrzne do repertuaru.

c. Wyposażenie muzyczne: krzesła dla muzyków, wózki transportowe, ekrany akustyczne dla muzyków, instrumenty perkusyjne: kotły, gran, wibrafon, ksylofon, marimba, dzwony i dzwonki, fortepian koncertowy oraz pianino i harfa.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą także działania miękkie związane z podnoszeniem kompetencji kadry, a także współpracą z Partnerem Zagranicznym.

Przeprowadzone zostaną również działania informacyjno-promocyjne projektu.

Grupy docelowe

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona nowa struktura odbiorców:

 • widzowie abonamentowi,
 • melomani, miłośnicy oraz znawcy muzyki poważnej i operowej,
 • klienci masowi,
 • rodziny z dziećmi,
 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci w wieku szkolnym,
 • młodzież,
 • seniorzy,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • turyści,
 • odbiorcami projektu będzie też społeczność lokalna, jak również z najbliższy regionów.

Cele Projektu

Celem głównym projektu jest powstanie IV kręgu Opery Nova, a co za tym idzie zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Projekt ma istotny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i odpowiada na potrzebę poprawy stanu infrastruktury społecznej. Podejmowane w ramach realizacji projektu działania posłużą wypełnieniu innych krajowych, regionalnych i lokalnych strategii w szczególności w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Cele ogólne:

 • zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnianie unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego,
 • wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego regionu,
 • wzrost popularności kultury wysokiej,
 • wzrost świadomości i poczucia tożsamości kulturowej społeczeństwa,
 • rozwój przemysłów kultury czasu wolnego.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia misji Opery Nova, która zakłada prowadzenie działalności kulturalnej na możliwie najwyższym europejskim i światowym poziomie, dostosowanej do potrzeb odbiorców o różnych oczekiwaniach i poziomie doświadczenia muzycznego. Wdrożenie projektu umożliwi osiągnięcie zamierzeń instytucji w postaci udoskonalania i rozwijania oferty kulturalnej o nowe, dotychczas nieprezentowane formy działalności, wydarzenia przyciągające liczną publiczność z różnych grup wiekowych i o różnych preferencjach muzycznych. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby osób, korzystających z oferty kulturalnej instytucji oraz wzrost liczby nowych wydarzeń, prowadzonych także w formule on-line. Dodatkowo realizacja projektu spowoduje wzrost liczby miejsc pracy w Operze Nova.


Całkowita wartość projektu: 144 325 394,33 PLN

Kwota dofinansowania: 24 183 597,87 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

zgłaszanie nieprawidłowości

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko za pomocą:

 

Dodatkowo w przypadku podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) wszelkie nieprawidłowości można przekazywać za pomocą:

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej pod adresem ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,
 • mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl.