Balet - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Balet

Balet Opery Nova poszukuje na sezon artystyczny 2022/2023 tancerzy solistów, koryfei, tancerzy zespołowych posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

Kandydaci proszeni są, by przesłać:

1. Pełne CV zawierające:

 • datę urodzenia,
 • adres i adres e-mail,
 • wzrost,

kobiety - min. 164 cm - max. 170 cm

mężczyźni - min. 175 cm - max. 185 cm

 • wagę,
 • wykształcenie,
 • osiągnięcia zawodowe (wyróżnienia w konkursach baletowych, nagrody, główne role, staże, wcześniejsze miejsca zatrudnienia).

2. Zdjęcie portretowe i baletowe (w oddzielnych plikach)

3. Nagranie video z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego (linki - YouTube, Vimeo itp.)

 • Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów video wykonanych w przeciągu ostatniego roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami!

Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Termin składania dokumentów upływa 10 kwietnia 2022 roku.

Termin audycji to 23 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w budynku Opery Nova w Bydgoszczy.

Adres: Opera Nova ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, Bydgoszcz 85-070

Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: balet@operanova.bydgoszcz.pl

 

               W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000/.

Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21.01.2019r. (Dz. U. 2019r. poz.123 tj.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

-----

BALLET AUDITION 2022/2023

The Opera Nova Ballet in Bydgoszcz is looking for new male and female soloist, demi soloist and corps de ballet dancers for the season 2022/2023 with strong classical and contemporary technique .

1.    Please submit a CV including:

 • birth date,
 • address and e-mail address,
 • height (in cm)

        women - min. 164 cm - max. 170 cm,

        men - min. 175 cm - max. 185 cm.

 • weight (in kg),
 • education,
 • competitions,
 • awards,
 • main roles,
 • work experience ETC.

2. Several photos:

 • headshot,
 • dance photos.

(in separate files)

      3. It is also recommend to send a video with variation or pas de deux from classic ballet     

          repertoire ( links YouTube or Vimeo etc.)

The photos and video footage should be a current representation within a year time.

Only full application will be considered.

 

Opera Nova reserves the right to contact selected candidates!

An audition by e-mail invitation only.

Please submit applications to e-mail : balet@operanova.bydgoszcz.pl

All must be submitted by 10th April 2022

Audition will start 23th April 2022 at 10:00 in Opera Nova building.

 

Address: Opera Nova

               Marszałka Ferdynanda Focha 5 street

               85-070 Bydgoszcz

 

Please print and sign the clauses:

“I agree to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process in accordance with the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data / Journal of Laws No. of 2018, item 1000 /.”

“I agree / do not agree (delete as appropriate) to the processing of my personal data for the purpose of using them in the next recruitment conducted by Opera Nova for a period of 36 months from the end of the recruitment.”

"I agree to the sending of information by e-mail for purposes related to recruitment in accordance with the provisions of art. 10 sec. 2 of the Act of January 21, 2019. (Journal of Laws of 2019, item 123, i.e.) on the provision of electronic services”

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij