Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle z repertuaru Opery Nova w Bydgoszczy.

Postanowienia ogólne

1. Rezerwacja i sprzedaż biletów na spektakle/wydarzenia będące w repertuarze Opery Nova rozpoczyna się od ogłoszenia na stronie internetowej Opery Nova.

2. Rezerwacja i sprzedaż biletów prowadzona jest przez Dział Promocji i Obsługi Widzów oraz kasę biletową mieszczące się w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy przy ul. Focha 5, a także on-line poprzez zakładkę „bilety on-line” na stronie internetowej Opery Nova.

3. Informację o cenach biletów można uzyskać na stronie internetowej Opery Nova w zakładce „Bilety” lub telefonicznie w Dziale Promocji i Obsługi Widzów, kasie biletowej oraz w drukowanych folderach repertuarowych.

4. Płatności za bilety można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek Opery Nova w Banku Millenium: 98 1160 2202 0000 0000 6087 6822 (z zagranicy: IBAN: PL 98 1160 2202 0000 0000 6087 6822; SWIFT: BIGBPLPW).

Zapłaty należy dokonać najpóźniej 14 dni od momentu rezerwacji.

Jeżeli termin spektaklu, na który został zarezerwowany bilet, jest krótszy niż 14 dni, wówczas bilet trzeba opłacić najpóźniej 5 dni roboczych przed datą spektaklu. 

Terminem zapłaty w przypadku przelewu jest dzień wpływu środków na konto Opery.

5. Fakturę za zakupione bilety można otrzymać w Dziale Promocji i Obsługi Widzów oraz kasie Opery Nova podczas zakupu biletów lub najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu, wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

6. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży oraz rezerwacji biletów należy składać pocztą elektroniczną na adres: bilety@opera.bydgoszcz.pl. Reklamacja może zostać złożona najpóźniej 14 dni od sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

Bilety ulgowe

7. Bilety ulgowe przysługują emerytom, rencistom, dzieciom do 7. roku życia, młodzieży uczącej się, studentom do ukończenia 26. roku życia, za okazaniem stosownej legitymacji.

8. Osoba niepełnosprawna ma prawo do zakupu biletu ulgowego. Opiekun osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, zapewniający jej bezpieczne poruszanie się po gmachu, także ma prawo do zakupu biletu ulgowego.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

9. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

10. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy, opartym na stosownych przepisach prawa.

11. Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Opery Nova w Bydgoszczy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczający ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

13. Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji) i prawo do:

  • wycofania zgody w dowolnym momencie,
  • żądania kopii danych,
  • sprostowania danych,
  • do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
  • ograniczenia przetwarzania,
  • do przeniesienia danych,
  • do sprzeciwu,
  • bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

14. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres: RODO@operanova.bydgoszcz.pl.

Bilety grupowe (sprzedaż i zwroty)

16. Rezerwacja biletów grupowych (10 sztuk i więcej) wymaga pisemnego potwierdzenia, które należy przesłać do Opery Nova nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia rezerwacji.

Zamówienie można wysłać:

  • e-mailem: bilety@opera.bydgoszcz.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Opery Nova (zakładka Kontakt).

17. Przesłanie potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków rezerwacji określonych w niniejszym Regulaminie. Brak przesłania potwierdzenia skutkuje anulowaniem rezerwacji.

18. Rezerwacje dotyczące spektakli odbywających się w terminie bliższym niż 7 dni wymagają potwierdzenia najpóźniej dnia następnego.

19. Zapłata za bilety grupowe następuje jednorazowo, najpóźniej 14 dni przed terminem spektaklu, gdzie za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Opery.

20. W przypadku płatności przelewem każdorazowo jest wystawiana faktura VAT na wskazane w zamówieniu dane lub, w przypadku ich niepodania, na płatnika przelewu.

21. Anulowanie, zmiany lub bezkosztowe odwołanie rezerwacji może nastąpić najpóźniej na 14 dni przed datą spektaklu. Powyższe wymaga skutecznego złożenia prośby i pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia przez pracownika Opery Nova.

22. Całkowite anulowanie rezerwacji lub anulowanie jej w części 10% i więcej w stosunku do złożonego zamówienia, w terminie krótszym niż 14 dni przed spektaklem, powoduje obowiązek zapłaty całej kwoty należnej za bilety.

23. Odbiór opłaconych biletów grupowych odbywa się najpóźniej w dniu przedstawienia (30 minut przed jego rozpoczęciem).

24. W przypadku rezerwacji grupowych (powyżej 20 osób) Opera może zaproponować bilety specjalne, odpowiednio 1 bilet w cenie 5 zł na każde 20 miejsc.

25. Dla grup szkolnych na 10 miejsc przysługuje 1 bilet gratis dla nauczyciela/opiekuna grupy.

Sprzedaż internetowa

26. Sprzedaż internetowa jest realizowana za pośrednictwem panelu Bilety online dostępnego na stronie internetowej Opery Nova.

27. Szczegółowe zasady sprzedaży internetowej określa Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na spektakle i wydarzenia organizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy dostępny na stronie internetowej Opery Nova.

Wejściówki

28. Wejściówki stanowią odrębną kategorię biletów sprzedawanych w preferencyjnej cenie. Są biletami uprawniającymi do wejścia na widownię, bez gwarancji miejsca siedzącego. Sprzedawane są przed spektaklem, wyłącznie za gotówkę.

29. Wejściówki nie podlegają zwrotowi.

Zwroty biletów zakupionych indywidualnie, reklamacje

30. Zwrot biletów jest możliwy najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem spektaklu, wyłącznie na podstawie nienaruszonego biletu wraz z dołączonym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

31. Wszelkie reklamacje obsługuje Dział Promocji i Obsługi Widzów, email: bilety@opera.bydgoszcz.pl; tel. 52 325-16-55.

Informacje dla Widzów

32. Obiekt jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

33. Opera Nova posiada trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

34. Opera Nova nie posiada parkingów dla publiczności.

35. Po rozpoczęciu przedstawienia spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę do czasu najbliższego antraktu. W przypadku spektakli, które nie mają przerwy, spóźnienie pozbawia widza możliwości uczestniczenia w spektaklu. W opisanych sytuacjach widzom nie przysługuje zwrot za zakupione bilety.

36. Widzowie przed wejściem na widownię są zobowiązani do skorzystania z szatni celem zostawienia okryć wierzchnich oraz ewentualnego bagażu.

37. Podczas spektaklu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, fotografowania, filmowania oraz nagrywania spektakli, a także zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na widownię.

38. W całym budynku Opery obowiązuje całkowity zakaz palenia, także papierosów elektronicznych.

39. Osoby zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu, zakłócające porządek, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać wyproszone z gmachu Opery.

Postanowienia końcowe

40. W szczególnych sytuacjach, w których interes Opery wymaga zapewnienia prezentacji jej dorobku konkretnym osobom lub instytucjom, a także w zakresie wynikającym z podpisanych umów sponsorskich, patronackich i o współpracy, Opera Nova zastrzega sobie prawo ograniczenia w niezbędnym zakresie sprzedaży biletów na wyznaczone spektakle.

41. Opera Nova zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu w rezerwacji i sprzedaży biletów na dany spektakl.

42. Wszelkie zmiany w zasadach sprzedaży ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej Opery Nova.

43. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmian w Repertuarze.

44. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Opera Nova zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Klient bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.

45. Treść regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: www.opera.bydgoszcz.pl w zakładce „Bilety”.