Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym. Nowy obiekt będzie składał się m.in. z: sali kameralnej z widownią dla 485 osób; holu dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeni wystawienniczej oraz sali kinowej o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Po wybraniu wykonawcy pierwszym etapem robót będą: prace archeologiczne, rozbiórki nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury, likwidacja i przełożenie części instalacji podziemnych, wykonanie ścianek szczelinowych i roboty fundamentowe.
5 listopada 2019
Konsultacje dot. zagadnień związanych z projektowaniem IV kręgu Opery Nova.

4 stycznia 2019
Opera Nova w Bydgoszczy realizuje zadanie pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową”.


KONKURS FINANSOWANY JEST Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.
26 marca 2018
Rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer gmachu operowego


28 lipca 2011
Informacje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013

1 | 2 |
Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij