Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova - Wsparcia dla Opery z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Projekty i dofinansowania. IV krąg Opery Nova

Wsparcia dla Opery z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28 lipca 2011
Informacje o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013


 1. Dnia 28 lipca 2011 r. w Toruniu została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

  Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa została zawarta pomiędzy:
  Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu, którego działają:
  - Edward Hartwich, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  - Michał Korolko, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;
  a
  Beneficjentem – Operą NOVA w Bydgoszczy, reprezentowaną przez:
  - Wojciecha Bartczaka – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycyjnych.

  Operze NOVA zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w kwocie nie większej niż: 2 535 607,77 zł.
 2. Dnia 19 sierpnia 2011 r. został zawarty Aneks Nr 3 do umowy nr 311/10/FOK/DE z dnia 15 czerwca 2010 r. w Warszawie, pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Operą NOVA w Bydgoszczy na dofinansowanie Projektu pt.” „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy”. MK i DN przyznało Operze NOVA na realizację w/w zadania środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie: 545.969,83 zł.
 3. 24 sierpnia 2011 r. Opera NOVA w Bydgoszczy wystąpiła z wnioskiem do Departamentu Wdrażania RPO o akceptację układu topograficznego papieru korespondencyjnego w związku z realizacją zadań promocyjnych projektu i zobowiązań Beneficjenta wynikających z umowy.
 4. Dnia 19 sierpnia 2011 r. Opera NOVA wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Wdrażania RPO z wnioskiem o płatność. Po weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku Opera NOVA otrzymała część dotacji w kwocie: 96. 617,94 zł.
  5. W dniu 2 września 2011 r. Opera NOVA przekazała plac budowy pod inwestycje
  „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy”. Wykonawca przystąpił do dalszej modernizacji budynku.
  6. Dnia 14 września Opera Nova ogłosiła Zapytanie Ofertowe nr 13/2011 na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pt. „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy”. Spośród nadesłanych ofert wyłoniono Wykonawcę – Agencję Reklamową „Maltex” z Tucholi. W Październiku 2011 r. tablica została zamontowana przy wjeździe na plac budowy.
  7. Dnia 20 października 2011 r. Opera NOVA wyłoniła Wykonawcę na wykonanie papieru wizytowego dla realizowanego projektu, a 6 grudnia 2011 r. ogłoszono wyniki Zapytania ofertowego nr 22/2011 na wykonanie gablot wystawienniczych w ramach realizacji promocji projektu.
  8. W dniu 25 listopada 2011 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w Zapytaniu Ofertowy nr 22/2011 na wykonanie gablot wystawienniczych. Spośród 7 złożonych ofert, Opera NOVA wybrała ofertę firmy: PORSA – systemy meblowe z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwycięzców 4 D, 03-941 Warszawa. Cena oferty: 28.486,80 zł.
  9. W dniu 8 grudnia 2011 r. Opera NOVA wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Wdrażania RPO z wnioskiem o płatność. Po zweryfikowaniu wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym Opera NOVA , w dniu 5 stycznia 2012 r. otrzymała kolejną część dotacji w kwocie: 375. 779,50 zł.
  10. Od października 2011 r. do końca roku Wykonawca realizował następujące roboty:
  - wyburzenia zbędnych stropów pomiędzy II i III kondygnacją w części warsztatowej;
  - rozbiórki szlichty posadzkowej;
  - przebicia i rozbiórki dla instalacji;
  - budowę konstrukcji nośnej pod zawiesia scenografii;
  - ścianki działowe murowane;
  - tynki wewnętrzne;
  - izolacje przeciwwilgociowe i termiczne;
  - instalacje centralnego ogrzewania;
  - izolacje wodno-kanalizacyjne.
  Wartość wykonanych nakładów wyrażonych w wystawionych fakturach wyniosła: 1.198.119,00 zł
  11. Kolejny wniosek o płatność Opera NOVA złożyła do Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Wdrażania RPO dnia 10 stycznia 2012 r. na kwotę 639.457,63 zł. Po zweryfikowaniu wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym Opera NOVA , w dniu 3 lutego 2012 r. otrzymała kolejną transzę dofinansowania.
  12. Dnia 16 lutego 2012 r. do Opery NOVA zostały dostarczone gabloty wystawiennicze służące do ekspozycji plakatów oraz kostiumów operowych.
  13. W dniu 6 marca 2012 r. został złożony kolejny wniosek o płatność na kwotę 521.224,82 zł. 23 marca 2012 r. Opera NOVA otrzymała wpływ kolejnej transzy na realizację projektu.
  14. Dnia 15 marca 2012 r. opracowana została Analiza zagrożenia wybuchem w związku ze stwierdzonym zagrożeniem w pracowni plastycznej w tym zakresie. Analiza zostanie wykorzystana w opracowaniu dokumentacyjnym poprawiającym bezpieczeństwo pracowników i budynku.
  15. Dnia 15 marca 2012 r. Opera NOVA w Bydgoszczy zawarła umowę z nowym podmiotem do sprawowania nadzoru inwestorskiego. Konieczność pozyskania nowej firmy związana była z ogłoszeniem upadłości przez firmę POI Sp. z o.o. z Inowrocławia, która dotychczas pełniła tę funkcję.
  16. W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność dostosowania obiektu do nowych warunków przyłączenia energii elektrycznej oraz dostosowania gniazdek elektrycznych do maszyn zakupionych dla modernizowanych pracowni.
  17. W dniu 25 kwietnia 2012 r. Opera NOVA w Bydgoszczy przekazała Wykonawcy dokumentację dotyczącą zmiany sposobu zasilania budynku w związku ze zmienionymi warunkami na przyłącze energetyczne wydanymi przez ENEA Operator sp. z. o. o.
  18. Dnia 25 kwietnia 2012 r. Opera NOVA w Bydgoszczy otrzymała V transzę dofinansowania w wysokości: 197.888,60 zł.
  19. Dnia 30 kwietnia 2012 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa na zmodernizowanie dźwigu towarowego usytuowanego w budynku.
  20. Dnia 18 czerwca 2012 r podpisano umowę z ENEA Operator na zmianę warunków przyłączenia budynku do sieci energetycznej.
  21. Dnia 25 lipca 2012 r. ENEA Operator sp. z o.o. powiadomiła Operę NOVA o wykonaniu nowego przyłącza energetycznego.
  22. Dnia 31 lipca 20012 r. Opera NOVA w Bydgoszczy zwróciła się z prośba do Instytucji Zarządzającej o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, z uwagi na wystąpienie w ramach przedmiotowego Projektu robót zaniechanych, zamiennych oraz dodatkowych.
  23. VI transzę Opera NOVA otrzymała dnia 03. 08. 2012 r. w wysokości 67.502,01 zł.
  24. Dnia 6 sierpnia 2012 r. Opera NOVA podpisała Aneks nr 4 do umowy z dnia 24. 04. 2008 r. nr 1/2008 na roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe w związku z realizacją projektu, a także przedłużający termin zakończenia robót na dzień 12 października 2012 r.
  25. Dnia 21 sierpnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oficjalnym pismem wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji Projektu o czas niezbędny do jego prawidłowej realizacji, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r.
  26. Dnia 13 września 2012 r. Opera Nova ogłosiła Zapytanie Ofertowe nr 21/2012 na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pt. „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy”. Spośród nadesłanych ofert wyłoniono Wykonawcę – firmę KAUFMANN sp. z o.o. z Rypina. W grudniu bieżącego roku tablica została zamontowana na froncie budynku, przy bramie wjazdowej.

  27. Dnia 18 września 2012 r. Opera NOVA otrzymała kolejna transzę na realizację projektu w wysokości 128.280,19 zł.
  28. W ostatni dzień października, tj. 31. 10. 2012 r. odbyła się inauguracja otwarcia budynku warsztatowo-magazynowego z udziałem m.in. wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Edwarda Hartwicha, który uroczyście przeciął wstęgę w obecności dyrektora Opery NOVA Macieja Figasa oraz zaproszonych gości.
  29. Kolejna transza na realizację projektu wpłynęła do Opery dnia 11 grudnia 2012 r. w wysokości: 87.189,41 zł
  30. Następna transza na realizację projektu wpłynęła do Opery dnia 19 grudnia 2012 r., w wysokości: 233.562,67 zł.
  31. W grudniu 2012 r. Opera Nova uregulowała wszystkie zobowiązania wynikające z wykonania robót budowlano-montażowych, zrealizowanych dostaw oraz usług związanych z realizacją Projektu „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery Nova w Bydgoszczy” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

  32. W maju 2013r. przeprowadzona została przez Biuro Kontroli Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Kontrola problemowa której celem było sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery Nova w Bydgoszczy.”
  W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z zakresem rzeczowym, kategoriami poszczególnych wydatków oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
  Podczas analizy dokumentacji postępowań przetargowych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości skutkujących nałożeniu korekty finansowej .
  Wszystkie działania z zakresu promocji projektu zostały zrealizowane.
  Pozytywne wyniki kontroli skutkowały przekazaniem na konto Opery w dniu 05.08.2013r. ostatniej transzy na realizację projektu w wysokości 126.753,93 zł.

  33. Wartość projektu wyniosła 3 830 118,73 zł.
  i został on sfinansowany z następujących źródeł:

  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 474 256,70 zł.
  ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego 741 592,75 zł.
  ze środków MKIDN 532 769,52 zł.
  ze środków własnych 81 499,76 zł.

  34. Dnia 28.04.2014r. Opera Nova w Bydgoszczy złożyła sprawozdanie dotyczące wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij