Specjalista ds.finansowych - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Specjalista ds.finansowych

Nabór na specjalistę ds. finansowych został zakończony. Kandydat został wybrany.

Opera Nova w Bydgoszczy poszukuje pracownika na stanowisko - specjalista ds. finansowych

1. Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe - kierunki ekonomiczne,

- znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

- co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,

- znajomość obsługi programów księgowych, umiejętność obsługi komputera (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,

- predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, dyspozycyjność.

2. Zakres obowiązków obejmować będzie:

- prowadzenie ewidencji analitycznej zadań inwestycyjnych,

- weryfikacja i ewidencja dokumentów dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych,

- ewidencja dokumentów dotyczących ZFŚS,

- windykacja należności,

- sporządzanie sprawozdań z wykorzystania pozyskanych środków,

- prowadzenie i uzgadnianie ewidencji pozabilansowej środków inscenizacji (rekwizyty, dekoracja, kostiumy) wytworzonych przez pracownie i zakupionych,

- comiesięczna analiza i uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną kont księgowych,

- pełnienie obowiązków kasjera kasy Głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami,

- prawidłowe wprowadzanie na bieżąco wyciągów bankowych do systemu komputerowego dotyczące inwestycji, lokat i rachunków bankowych z tytułu zabezpieczeń oraz ZFŚS,

- prowadzenie ewidencji zabezpieczeń i przygotowanie dokumentacji w celu ich zwrotów zgodnie z umowami,

- przyjmowanie i wydawanie depozytów na podstawie prowadzonej ewidencji za pokwitowaniem,

- przygotowywanie propozycji zarządzeń wewnętrznych i pism w zakresie objętym zakresem obowiązków służbowych,

- współuczestniczenie w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,

- archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich za pokwitowaniem do archiwum Opery,

- codzienną weryfikację poczty elektronicznej,

- wykonywanie innych prac – nie wymienionych wyżej poleconych przez głównego księgowego.

3. Zakres odpowiedzialności

Specjalista ds. finansowych ponosi odpowiedzialność materialna, cywilną, karną i dyscyplinarną za całokształt powierzonych obowiązków, a w szczególności za:

- właściwe zabezpieczenie gotówki,

- przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu i przenoszenia gotówki,

- terminowe wypłacanie pobranych pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem,

- zgodność stanu gotówki w kasie z dokumentami i raportami kasowymi,

- wypłatę gotówki na podstawie odpowiednich dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby,

- dokonywanie wypłat udokumentowanych podpisami odbiorców zamieszczonych na właściwych dowodach rozchodowych,

- przekazywanie informacji dotyczących poszczególnych zadań, których realizacja nastąpi podczas nieobecności pracownika osobie.

4. Zakres uprawnień

Specjalista ds. finansowych posiada uprawnienia wynikające z obowiązujących w Operze Nova w Bydgoszczy regulaminów i kodeksu pracy.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy – pełny wymiar czasu pracy,

2) pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesięcy,

3) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych;

4) lokalizacja stanowiska pracy: Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze budynku z windą. Praca wymaga poruszania się na terenie budynku.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacji dotyczącej wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres e-mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 30.11.2021 r. Tel. do kontaktu: (52) 325-15-06.

Opera Nova zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.

Wyrażam/nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij