Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń artystycznych / spektakli / koncertów organizowanych przez Operę Nova w Bydgoszczy oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

2. Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia osób fizycznych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy art. 9 ust 1 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO” w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Opera Nova w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, która jako „Administrator” powołała Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Funkcję tę pełni Pan Grzegorz Borkowski, z którym można się kontaktować telefonicznie: 523251510 lub za pomocą poczty elektronicznej RODO@operanova.bydgoszcz.pl

5. Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących informacji o stanie zdrowia uczestników wydarzeń artystycznych / spektakli / koncertów, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19.

6. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom Administratora.

7. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości udziału w wydarzeniu artystycznym / spektaklu / koncercie.

8. Dane osobowe będą przetwarzane w Operze Nova do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków w związku z zagrożeniem epidemicznym (przez 2 tygodnie), a potem zostają zanonimizowane.

9. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom i instytucjom (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, także nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.

11. Przysługuje Pani/Panu:

• prawo dostępu do swoich danych;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pliki do pobrania:

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij