Główny księgowy - OPERA NOVA w Bydgoszczy

Główny księgowy

Nabór zakończony - kandydat został wybrany.

 

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwa skarbowe,
 4. ukończyła studia wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość) i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, w tym minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym z odpowiedzialnością za finanse firmy.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem:

 1. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury,
 2. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. biegła znajomość z zakresu prawa podatkowego, w szczególności podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania projektów unijnych,
 4. umiejętność  obsługi programów komputerowych w tym WORD, EXCEL,
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 1. zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określony został w art. 54 ustawy o finansach publicznych,
 2. zakres prowadzenia rachunkowości jednostki wynika z art. 4 ustawy o rachunkowości.

Oferujemy:

 1. interesującą pracę w renomowanej instytucji artystycznej,
 2. możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o nadesłanie CV zawierającego dane osobowe, dokumentów  potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje oraz list motywacyjny na adres kadry@operanova.bydgoszcz.pl lub osobiście do działu spraw pracowniczych Opery Nova, ul. M. Focha 5, Bydgoszcz w terminie do dnia 10.01.2022 r.

Opera Nova zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzul:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000 / Wyrażam/ nie wyrażam zgody ( niewłaściwe skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Operę Nova przez okres 36 miesięcy od zakończenia naboru.

Do góryWznów przewijanie

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij