OPERA NOVA w Bydgoszczy

REGULAMIN z dn.28.08.20 r.UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ NOVA ORAZ ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH W ZAKRESIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

§ 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Operę Nova w Bydgoszczy (zwaną dalej „Operą”). 2. Regulamin zgodny jest z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi sposobu organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 3. Udział w Wydarzeniach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 1. Podczas Wydarzeń organizowanych przez Operę obowiązują zasady reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulacji porządkowych oraz wytycznych personelu Opery. 2. Zakazany jest wstęp na Wydarzenie osób: - przebywających na kwarantannie, - pod nadzorem epidemiologicznym, - wykazujących cechy infekcji dróg oddechowych. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów infekcji (np. gorączka, kaszel, duszności), nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Operę. 3. Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zał. Nr 1), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 4. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu Wydarzenia, zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem na Wydarzenie. 5. Opera udostępnia wzór oświadczenia za pośrednictwem strony internetowej Opery oraz w kasie Opery. 6. W przypadku niemożności wydrukowania formularza, oświadczenie będzie można wypełnić i złożyć na miejscu. W tym celu konieczne jest przybycie na Wydarzenie z odpowiednim wyprzedzeniem. 7. Procedura wpuszczania Uczestników na Wydarzenie rozpocznie się 1 godzinę przed planowym rozpoczęciem Wydarzenia, natomiast kasa biletowa zostanie zamknięta 15 minut przed Wydarzeniem. Osoba spóźniona nie zostanie wpuszczona na Wydarzenie, a opłata za bilet nie będzie podlegała zwrotowi. 8. Opera zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia przez niego oświadczenia. 9. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu, dane zawarte w formularzu będą mogły zostać przekazane przez Operę właściwym służbom sanitarnym. Uczestnik Wydarzenia, u którego personel Opery zauważy niepokojące objawy z SARS-CoV-2 zostanie skierowany do obsługi medycznej Opery. 10. Formularz oświadczenia będzie przechowywany przez Operę nie dłużej niż 2 tygodnie od dnia Wydarzenia. 11. Opera może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała u każdej osoby wchodzącej na Wydarzenie.

§ 3 1. Przy wejściu na teren Wydarzenie obowiązuje dezynfekcja dłoni. Środki do dezynfekcji zapewnia Opera. 2. Na terenie Wydarzenia należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (np. maseczka, przyłbica) zapewnionymi we własnym zakresie. 3. W czasie przebywania na terenie Wydarzenia każda osoba jest zobowiązana do zachowywania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób. Nakaz zachowania dystansu społecznego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących. 4. Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia się przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, korytarze oraz w toaletach.

§ 4 1. Opera udostępni Uczestnikom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni. 2. Bilety na miejsca siedzące będą sprzedawane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Uczestnikami. 3. Uczestnik może na widowni zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie lub przez obsługę widowni Opery. Zakazuje się samodzielnego zmieniania wyznaczonych miejsc. 4. Przepływ Uczestników będzie kontrolowany przez obsługę widowni Opery. 5. Na terenie Wydarzenia nie będzie możliwości przechowywania bagażu ani wnoszenia go na widownię. 6. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników Opera nie udostępni bufetu.

§ 5 1. Sprzedaż biletów na Wydarzenia w czasie obowiązywania niniejszego Regulaminu będzie odbywać się w systemie on-line oraz w kasie biletowej. 2. Rezerwacja biletów możliwa będzie on-line oraz telefonicznie (wyłącznie w dziale promocji i obsługi widzów). 3. Zapłata za rezerwację musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu rezerwacji, nie później niż 5 dni przed Wydarzeniem. Nieopłacone rezerwacje zostaną automatycznie anulowane. 4. Zwrot biletów z paragonem fiskalnym lub fakturą możliwy będzie najpóźniej 5 dni przed datą Wydarzenia. Bilety zakupione on-line nie będą podlegać zwrotowi.

§ 6 1. Zasady przebywania na terenie Opery lub uczestnictwa w Wydarzeniach mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 2. Prosimy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Opery. Osoby, które nie będą stosowały się do wytycznych, mogą nie zostać wpuszczone lub będą wypraszane z terenu Wydarzenia. 3. Z uwagi na charakter epidemii COVID-19, niezależnie od przygotowania Opery Nova w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, istnieje ryzyko zakażenia koronawirusem. 4. Regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 roku i pozostaje w mocy do odwołania.

Załączniki: 1. Oświadczenie SARS-CoV-2 (COVID-19) Uczestnika wydarzenia organizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy wraz z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij