OPERA NOVA w Bydgoszczy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPERĘ NOVA ORAZ ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW wprowadzone w związku z podjęciem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia
  w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”), organizowanych przez Operę Nova
  w Bydgoszczy (zwaną dalej „Operą”).
 2. Regulamin jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi sposobu organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z póź. zm.) oraz innymi przepisami wykonawczymi (zwanymi dalej „przepisami wykonawczymi”).
 3. Udział w Wydarzeniach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

 1. Podczas Wydarzeń organizowanych przez Operę obowiązują zasady reżimu sanitarnego związanego
  z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulacji porządkowych oraz podporządkowania się zaleceniom obsługi widowni Opery.
 2. Zakazany jest wstęp na Wydarzenie osobom:
 • przebywającym na kwarantannie;
 • pod nadzorem epidemiologicznym;
 • wykazującym cechy infekcji (np. kaszel, duszności, ból lub ucisk w klatce piersiowej, gorączka, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, charakterystyczne silne zmęczenie wskazujące na zakażenie Covid-19).
 1. Opera udostępni Uczestnikom miejsca na widowni w ilości, na którą zezwalają przepisy wykonawcze.
 2. Zakup biletów powyżej dopuszczonej przepisami liczby miejsc będzie możliwy tylko w kasie biletowej,
  w godzinach jej otwarcia, po okazaniu Unijnego Certyfikatu Covid (w wersji papierowej lub elektronicznej).
 3. Obsługa widowni Opery może odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która posiada bilet zakupiony
  z dodatkowego limitu, ale nie posiada Unijnego Certyfikatu Covid (w wersji papierowej lub elektronicznej).
 4. Uczestnik może zająć na widowni wyłącznie miejsce wskazane na bilecie lub przez obsługę widowni Opery. Zakazuje się samodzielnego zmieniania wyznaczonych miejsc.
 5.  Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zał. Nr 1), „że – według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.”
 6. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się Uczestników w miejscu Wydarzenia, zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem na Wydarzenie.
 7. Opera udostępnia wzór oświadczenia za pośrednictwem strony internetowej Opery oraz w kasie Opery.
 8. W przypadku niemożności wydrukowania formularza, oświadczenie będzie można wypełnić i złożyć na miejscu. W tym celu konieczne będzie przybycie na Wydarzenie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. Procedura wpuszczania Uczestników na Wydarzenie rozpocznie się 1 godzinę przed planowym rozpoczęciem Wydarzenia, natomiast kasa biletowa zostanie zamknięta 15 minut przed Wydarzeniem. Osoba spóźniona nie zostanie wpuszczona na Wydarzenie, a opłata za bilet nie będzie podlegała zwrotowi.
 10. Opera zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi udziału w Wydarzeniu w przypadku niezłożenia przez niego oświadczenia.
 11. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem
  w Wydarzeniu, dane zawarte w formularzu będą mogły zostać przekazane przez Operę właściwym służbom sanitarnym.  Uczestnik Wydarzenia, u którego personel Opery zauważy niepokojące, typowe dla SARS-CoV-2 objawy, zostanie skierowany do ratowników medycznych dyżurujących podczas wydarzenia.
 12. Formularz oświadczenia będzie przechowywany przez Operę nie dłużej niż 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.
 13. Opera może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała u każdej osoby wchodzącej na Wydarzenie.

 

§ 3

 1. Przed Wydarzeniem, przy wejściu do Opery obowiązuje dezynfekcja dłoni. Środki do dezynfekcji zapewnia Opera.
 2. Na terenie Opery należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej, tj. maseczką zapewnioną we własnym zakresie.
 3. W czasie przebywania na terenie Opery każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowywania dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m od innych osób. Nakaz zachowania dystansu społecznego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
 4. Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia się przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, w korytarzach oraz w toaletach.

 

§ 4

 1. Na terenie Opery nie będzie możliwości przechowywania bagażu ani wnoszenia go na widownię.
 2. Otwarcie bufetów w foyer Opery uzależnione będzie od przepisów wykonawczych.

 

§ 5

 1. Sprzedaż biletów na Wydarzenia w okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu odbywać się będzie
  w systemie on-line oraz w kasie biletowej.
 2. Rezerwacja biletów możliwa będzie on-line lub telefonicznie (wyłącznie w dziale promocji i obsługi widzów).
 3. Opłata za zarezerwowany bilet musi nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu rezerwacji, nie później niż 5 dni przed Wydarzeniem. Nieopłacone rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
 4. Zwrot biletów z paragonem fiskalnym lub fakturą możliwy będzie najpóźniej 5 dni przed datą Wydarzenia. Bilety zakupione on-line nie będą podlegać zwrotowi.  

 

§ 6

 1. Zasady przebywania na terenie Opery lub uczestnictwa w Wydarzeniach mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Opery. Osoby, które nie podporządkują się nim, mogą nie zostać wpuszczone lub będą wypraszane
  z terenu Opery.
 3. Niezależnie od przygotowania Opery w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, z uwagi na charakter epidemii COVID-19 istnieje ryzyko zakażenia koronawirusem.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2021 roku i pozostaje w mocy do odwołania.

Pliki do pobrania:

Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij