OPERA NOVA w Bydgoszczy

Ogłoszenia Opery NOVA / praca

 

 • Opera NOVA w Bydgoszczy poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. finansowych.

   

  I Wymagania stawiane kandydatom:

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe - kierunki ekonomiczne,
  • znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,
  • znajomość obsługi programu księgowego,
  • predyspozycje osobowościowe: umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, dyspozycyjność.

  II Zakres czynności na w.w.  stanowisku obejmować będzie:

  • prowadzenie ewidencji analitycznej, zestawień obrotów i sald księgowości zadań inwestycyjnych, z podziałem na poszczególne zadania,
  • weryfikacja i ewidencja dokumentów dotyczących ZFŚS na bieżąco, nie później niż do 10. dnia po mijającym miesiącu,
  • terminowe regulowanie zobowiązań dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
  • windykacja należności, naliczanie odsetek i wystawianie not obciążeniowych za nieterminową zapłatę należności dotyczących działalności inwestycyjnej,
  • uzgadnianie kont księgowych powstałych w wyniku pozyskanych środków unijnych,
  • sprawozdanie z wykorzystania pozyskanych środków unijnych, rządowych, wojewódzkich, miejskich oraz dotacji udzielonych przez inne podmioty,
  • ewidencja pozabilansowa środków inscenizacji wytworzonych przez pracownie,
  • comiesięczna analiza i uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną kont: „080”, „100”, „133”, „135”, „148”, „149”, „208”, „234”, „241”, „242”, nie później niż do 10. dnia po mijającym miesiącu,
  • pełnienie obowiązków kasjera kasy Głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami,
  • przyjmowanie wpłat, zgłaszanie zapotrzebowania głównemu księgowemu,
  • zapewnienie bieżącej ochrony przechowywanej gotówki i dokumentów kasowych,
  • przestrzeganie przepisów o gospodarce kasowej, utrzymanie w ustalonej wysokości pogotowia kasowego oraz sporządzanie raportów kasowych nie rzadziej niż raz w miesiącu,
  • codzienne uzgadnianie stanu gotówki z saldem raportu kasowego,
  • weryfikacja autentyczności banknotów,
  • natychmiastowe powiadamianie głównego księgowego o zauważonych niedoborach i nadwyżkach gotówki i nieprawidłowościach występujących przy jej zabezpieczeniu,
  • właściwe dokumentowanie wszelkich wpłat i wypłat gotówkowych wraz ze wskazaniem konta według zakładowego planu kont,
  • podejmowanie gotówki z banku oraz dokonywanie wpłat gotówkowych w oparciu o odpowiednie dokumenty,
  • przestrzeganie przepisówdotyczących przewozu i przenoszenia gotówki,
  • dokonywanie wypłat należności pieniężnych pracownikom w oparciu o listy płac i inne dokumenty, po uprzednim zatwierdzeniu tych dokumentów przez osoby do tego upoważnione,
  • prowadzenie ewidencji operacji kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:sporządzanie dokumentów kasowych, sporządzanie raportów kasowych na podstawie kasowych dowodów księgowych,
  • prowadzenie rejestru nie podjętych płac i uzgadnianie z zastępcą głównego księgowego,
  • prawidłowe wprowadzanie na bieżąco wyciągów bankowych do systemu komputerowego dotyczące inwestycji, lokat i rachunków bankowych z tytułu zabezpieczeń,
  • przyjmowanie i wydawanie depozytów na podstawie prowadzonej ewidencji za pokwitowaniem,
  • wysyłanie pieniędzy przekazami pocztowymi (w koniecznych przypadkach dotyczących ZFŚS),
  • przygotowywanie propozycji zarządzeń wewnętrznych i pism w zakresie objętym zakresem obowiązków służbowych,
  • współuczestniczenie w sporządzaniu rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
  • archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich za pokwitowaniem do archiwum Opery,
  • codzienną weryfikację poczty elektronicznej,
  • wykonywanie innych prac – nie wymienionych wyżej poleconych przez głównego księgowego.

  III. Warunki pracy na stanowisku:

  1. wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy,
  2. pierwsza umowa na czas określony – 6 miesięcy,
  3. praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych,
  4. lokalizacja stanowiska pracy: Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Marszałka Focha 5, pomieszczenia biurowe znajdują się na III piętrze budynku z windą.

  Praca wymaga poruszania się na terenie budynku.

  IV Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do dnia 12.03.2021 r.

  Opera Nova w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami.

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

   

  • Balet Opery Nova poszukuje tancerzy solistów, koryfei, corps de ballet na sezon artystyczny 2021/2022 posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

   1.Kandydaci proszeni są o przesłanie pełnego CV, zawierającego:

   - datę urodzenia

   - adres i adres e-mail

   - wzrost :

   kobiety-min.164 cm-max.170 cm.

   mężczyźni-min.175 cm-max.185 cm

   - wagę

   - wykształcenie

   - osiągnięcia zawodowe (wyróżnienia w konkursach baletowych, nagrody, główne role, staże, wcześniejsze miejsca zatrudnienia)

   2. Zdjęcie portretowe i baletowe (w oddzielnych plikach)

   3. Nagranie video z wariacją albo pas de deux z repertuaru klasycznego (linki- YouTube, Vimeo itp.) • Prosimy o przysyłanie fotografii i filmów video wykonanych w przeciągu ostatniego roku.

    Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.
  • Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami! Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni drogą mailową.

   Termin składania dokumentów upływa 1 kwietnia 2021 roku. Termin audycji to 17 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00 w budynku Opery Nova w Bydgoszczy.
  • Adres: Opera Nova ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, Bydgoszcz 85-070

   Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: balet@operanova.bydgoszcz.pl

   W przesłanych dokumentach aplikacyjnych prosimy o zawarcie klauzuli:

   "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

   .” Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. 2020.344 tj). o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogo Kujawy PomorzeLogo Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flaga Unii EuropejskiejFlaga Funduszy Europejskich
Zamknij