OPERA NOVA w Bydgoszczy

OŚWIADCZENIE SARS-CoV-2 (COVID-19) UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w Operze Nova oraz zasad sprzedaży biletów w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

OŚWIADCZENIE SARS-CoV-2 (COVID-19) UCZESTNIKA WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ OPERĘ NOVA W BYDGOSZCZY

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Data i tytuł wydarzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adres email (opcjonalnie)

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 1) według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 2) nie przebywam pod nadzorem epidemiologicznym ani na kwarantannie oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną, 3) zobowiązuję się, że nie wezmę udziału w wydarzeniu i poinformuję o tym organizatora, jeżeli wystąpią u mnie objawy choroby, 4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania nieprawdy, 5) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną na temat celów, zakresu oraz sposobów przetwarzania przekazanych danych osobowych.

………………………………………………………………………………. Data wydarzenia i podpis uczestnika
Do góryStopka

Opera Nova jest finansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy"
Flagi unijne
Zamknij